L’autor és l’astrofotògraf Aleix Roig, un dels responsables del Parc Astronòmic Muntanyes de Prades

La Imatge escollida per la NASA capturada des de Prades, al Baix Camp AJUNTAMENT DE PRADES.

 

La “foto­gra­fia astronòmica del dia (APOD, en les sigles en anglès)” esco­llida per la NASA aquest dime­cres és una imatge feta des de Pra­des (Baix Camp).

Es tracta d’una cap­tura de la Nebu­losa del Dofí, una estre­lla mas­siva que es con­ver­tirà en super­nova. L’autor és Aleix Roig, espe­ci­a­lit­zat en astro­fo­to­gra­fia de pai­satge i de cel pro­fund i un dels res­pon­sa­bles del Parc Astronòmic Mun­ta­nyes de Pra­des.

La mateixa foto­gra­fia ja va ser pre­mi­ada pel Royal Obser­va­tory Gre­enwich de Lon­dres i Nati­o­nal Geo­grap­hic la va incloure entre les tres més popu­lars del 2022. La imatge resul­tant publi­cada aquest dime­cres per la NASA és el resul­tat de més de 58 hores d’imat­ges cap­tu­ra­des al llarg de 15 dies.

Per als astro­fotògrafs, obte­nir un APOD suposa “un gran reco­nei­xe­ment inter­na­ci­o­nal”. Des del Parc Astronòmic recor­den que “el cel fosc de Pra­des reu­neix unes con­di­ci­ons idònies” per obser­var fenòmens astronòmics com el del cometa que s’acosta a la terra aquests dies. La zona compta amb una bona esta­bi­li­tat atmosfèrica i uns alts nivells de fos­cor, als quals ha con­tribuït un canvi d’enllu­me­nat al muni­cipi de Pra­des i l’entorn.

El cel fosc de Pra­des va acon­se­guir la cer­ti­fi­cació de cel fosc pro­te­git més gran d’Europa al vol­tant d’un parc natu­ral. Pra­des també dis­posa de la cer­ti­fi­cació inter­na­ci­o­nal de Des­ti­nació Turística Star­light amb altres 21 muni­ci­pis de la zona actu­ant com a alta­veu per atraure visi­tants de tot el món.

 

VEURE NOTÍCIA