L’autor és l’astrofotògraf Aleix Roig, un dels responsables del Parc Astronòmic Muntanyes de Prades

  • La Imatge escollida per la NASA capturada des de Prades, al Baix Camp AJUNTAMENT DE PRADES.

La “foto­gra­fia astronòmica del dia (APOD, en les sigles en anglès)” esco­llida per la NASA aquest dime­cres és una imatge feta des de Pra­des (Baix Camp).

Es tracta d’una cap­tura de la Nebu­losa del Dofí, una estre­lla mas­siva que es con­ver­tirà en super­nova. L’autor és Aleix Roig, espe­ci­a­lit­zat en astro­fo­to­gra­fia de pai­satge i de cel pro­fund i un dels res­pon­sa­bles del Parc Astronòmic Mun­ta­nyes de Pra­des.

La mateixa foto­gra­fia ja va ser pre­mi­ada pel Royal Obser­va­tory Gre­enwich de Lon­dres i Nati­o­nal Geo­grap­hic la va incloure entre les tres més popu­lars del 2022. La imatge resul­tant publi­cada aquest dime­cres per la NASA és el resul­tat de més de 58 hores d’imat­ges cap­tu­ra­des al llarg de 15 dies.

Per als astro­fotògrafs, obte­nir un APOD suposa “un gran reco­nei­xe­ment inter­na­ci­o­nal”. Des del Parc Astronòmic recor­den que “el cel fosc de Pra­des reu­neix unes con­di­ci­ons idònies” per obser­var fenòmens astronòmics com el del cometa que s’acosta a la terra aquests dies. La zona compta amb una bona esta­bi­li­tat atmosfèrica i uns alts nivells de fos­cor, als quals ha con­tribuït un canvi d’enllu­me­nat al muni­cipi de Pra­des i l’entorn.

El cel fosc de Pra­des va acon­se­guir la cer­ti­fi­cació de cel fosc pro­te­git més gran d’Europa al vol­tant d’un parc natu­ral. Pra­des també dis­posa de la cer­ti­fi­cació inter­na­ci­o­nal de Des­ti­nació Turística Star­light amb altres 21 muni­ci­pis de la zona actu­ant com a alta­veu per atraure visi­tants de tot el món.

 

VEURE LA NOTÍCIA